Läroplanen och Vårt Uppdrag

Läroplanen för Förskolan, Lpfö-98 är ett av våra styrdokument som guidar oss när vi ska arbeta mot våra strävansmål.

laroplanen-bild

Nedanför följer citat ur Läroplanen med efterföljande nyckelord, som är viktiga för oss i vår dagliga verksamhet.

NORMER OCH VÄRDEN: ” Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.” s.8 Lpfö-98

Våra Nyckelord: Empati, Mångfald, Jämlikhet, Demokrati, Samhörighet

UTVECKLING OCH LÄRANDE: ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra  nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och ideer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.” s.9 Lpfö-98

Våra Nyckelord: Identitet, självförtroende, självkänsla, utforskande, nyfikenhet, glädje, meningsfullhet, lärande i grupp, unikhet, ansvarstagande, tala, lyssna

BARNS INFLYTANDE: ”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.” Lpfö-98 s.12

Våra Nyckelord: Demokrati, delaktighet, olika beslutsmodeller, ansvar, jämställdhet, rättigheter, skyldigheter

FÖRSKOLA OCH HEM: ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” Lpfö-98 s.13

Våra Nyckelord: Fostran, trygghet, kommunikation, inflytande, delaktighet, insyn, respekt, samarbete, nätverk, välkomnande

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING: ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.”

”Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.”

”Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. ”

”…bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.”

”Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.”

 s.14 Lpfö-98

Nyckelord: Systematiskt kvalitetarbete, Pedagogisk Dokumentation, Verksamhetsidé/Vision, Organisering, Mål, Reflektion, Utvärdering, Metoder, Strategier, Kunskap om lärprocesser, Pedagogisk struktur, Samtal, teorier, forskning, fortbildning

Utdrag ur vår Verksamhetsplan

Våra pedagogiska verktyg

Pedagogisk Dokumentation, vi observerar, reflekterar, analyserar och dokumenterar vår verksamhet. Vi vill visa på varje enskilt barns kompetens och även gruppens kompetens. Vi dokumenterar barngruppens lärprocesser och utveckling.

Vi arbetar i längre och kortare teman som utgår  ifrån barnens intressen och ideer. Något som är viktigt för oss är att lyssna på barnens åsikter och frågeställningar och ta med oss detta när vi planerar verksamheten. Tillsammans utforskar vi både närmiljön och världen.

Information om forskning och styrdokument söks i ex. Förskoletidningar, Fortbildning och aktuell litteratur. Vi har också anslutit oss till Nätverket Pärlan i Kalmar som har pedagogiska utbildningskvällar. Även intern fortbildning på våra pedagogträffar.

Hjälpmedel som vi använder är: iPad, Apple-TV, penna och papper.

Både inne- och utemiljön ska erbjuda möjligheter till mötesplatser. Barnen möter varandra, de vuxna och miljön och materialet och i mötet skapar de kunskap. Lek, kreativitet, fantasi och experiment hjälper barnen att bearbeta det som de håller på att lära sig.

Vi erbjuder barnen miljöer och material som kan användas på många sätt såsom återvinningsmaterial, men även klassiska pedagogiska material såsom pussel, målarfärger, spel, klossar, pärlor mm

2015 blev vi Grön Flagg-certifierade av Stiftelsen Håll Sverige Rent och varje höst väljer vi ett nytt tema att arbeta efter.

Läsåret styrs av en struktur som kallas ”Det Pedagogiska Året”. Här finns alla bitar i kvalitetsarbetet inplanerade och även de ”forum” vi har för Delaktighet och Inflytande vi har, såsom Föräldramöte, Planeringsdagar, Enkäter och Utvecklingssamtal mm

Huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten har våra förskollärare.