Verksamhetsplanen – Läroplanen och Vårt Uppdrag

Läroplanen för Förskolan, Lpfö-18 är ett av våra styrdokument som guidar oss när vi ska arbeta mot våra strävansmål.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4001

 

Nedanför följer citat ur Läroplanen, som är viktiga för oss i vår dagliga verksamhet.

NORMER OCH VÄRDEN: ” Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dom komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.” s.12  Lpfö-18

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE: ”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. ” s.13 Lpfö-18

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” Lpfö-18 s.16

FÖRSKOLA OCH HEM: ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna u.” Lpfö-18 s.17

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING: ” Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. s.18 Lpfö-18

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.

Riktlinjer anger förskollärarens ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget. Där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

Våra pedagogiska verktyg

Pedagogisk Dokumentation, vi observerar, reflekterar, analyserar och dokumenterar vår verksamhet. Pedagoger och barn reflekterar tillsammans för att veta hur en aktivitet, tema/projekt ska utvecklas vidare med utgångspunkt i barnens intressen, behov, tankar och ideer. Vi vill visa på varje enskilt barns kompetens och även gruppens kompetens. Det finns en arbetsprocesspärm på varje avdelning där vi dokumenterar barngruppens lärprocesser och utveckling. Sedan har vi också en individuell dokumentation där vi dokumenterar det enskilda barnets förmågor och utveckling.

Arbetsprocesspärmen uppdateras varje vecka på veckoplaneringen och barnens individuella utveckling uppdateras varje månad. Vi strävar mot att barnen ska bli medvetna om sina lärprocesser och att de lättare ska kunna se sin egen utveckling och sina talanger.

Både barnens och föräldrarnas inflytande och delaktighet underlättas genom att de får insyn i dokumentationen.

Vi arbetar i längre och kortare teman som utgår ifrån barnens intressen och ideer. Något som är viktigt för oss är att lyssna på barnens åsikter och frågeställningar och ta med oss detta när vi planerar verksamheten. Tillsammans utforskar vi både närmiljön och världen.

Information om forskning och styrdokument söks i ex. Skolverket, Förskoleforum, Förskoletidningar, Litteratur.

Vi använder oss av: iPad, Projektor, Apple-TV, penna och papper.

Både inne- och utemiljön ska erbjuda möjligheter till mötesplatser. Barnen möter varandra, de vuxna och miljön och materialet och i mötet skapar de kunskap. Lek, kreativitet, fantasi och experiment hjälper barnen att bearbeta det som de håller på att lära sig.

Vi erbjuder barnen miljöer och material som kan användas på många sätt såsom återvinningsmaterial, ex. kartonger, mattbitar, gardinringar, plankor, tegelstenar mm, men även klassiska pedagogiska material såsom pussel, målarfärger, spel, klossar, pärlor mm.

2015 blev vi Grön Flagg-certifierade av Stiftelsen Håll Sverige Rent och vårt nuvarande projekt ror Livsstil och Hälsa.

Läsåret styrs av en struktur som kallas ”Det Pedagogiska Året”. Här finns alla bitar i kvalitetsarbetet inplanerade och även de ”forum” vi har för Delaktighet och Inflytande vi har, såsom Föräldramöte, Planeringsdagar, Enkäter och Utvecklingssamtal mm

Huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten har våra förskollärare.

Fortbildning

Juvelernas Hus fortbildar sig genom föreläsningar, utbildningar på Skolverket och Högskolan, Förskoleforum och genom att vi på PK-tid fördjupar oss i olika begrepp som tex undervisning, högläsning, muntligt berättande och integritet.