Välkommen till Juvelernas Hus

Förskolan Juvelernas Hus öppnade den 1 augusti 2012 och drivs av Maggan Drottman. Förskolan tar emot barn som är 1-5 år och vår Pedagogiska verksamhet tar emot barn i åldrarna 6-12 år .

Vårt uppdrag är att vara ett komplement till hemmet och bilda en helhet mellan Omsorg, Fostran och Lärande. Förskolan är en mötesplats där många är tillsammans och vi upplever detta som en stor tillgång för barnen. Barnen, familjerna och pedagogerna samarbetar kring barnens bästa och tillsammans så skapar vi vår värdegrund och fostrar varandra till att vara en del av samhället och världen.

alla åker bussen

”Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken”

                                                                       ur FN´s Barnkonvention artikel 28-29

 ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare främjas.”

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande, Lpfö-18

 

Våra öppettider är 5.30 – 17.30 (om behov finns)

– Hemlagad mat

-Fria blöjor

-Syskonförtur

-Simundervisning med Lek och Plask från 4 år (begränsat antal platser)

-15-timmars barnen går 3 dagar á 5 timmar

-Nära kontakt med föräldrarna

-Flexibilitet